Działka pod budownictwo wielorodzinne lub market.

ul. Moniuszki

Parametry

Cena
4 900 000 PLN
Cena za m2
488,88 PLN
Powierzchnia działki
10 023 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Komercyjna
Prąd
Tak
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska
Rodzaj kanalizacji
Miejska na działce
Numer oferty
24/12103/OGS

Opis nieruchomości

Działka inwestycyjna o pow. 1,032 ha w centrum miasta Żary przy ul. Moniuszki 33. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy na cele komercyjne (budownictwo wielorodzinne, market, galeria handlowa) po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Na działkę zostały wydane   warunki  zabudowy na dwa budynki wielorodzinne. Teren składa się z trzech działek gruntu 2/1, 2/3 i 2/4. Działka 2/3 zabudowana budynkiem drewnianym o kubaturze 1299 m3. Działka 2/4 zabudowana warsztatem o kubaturze 405 m3 i wiatą garażową o kubaturze 610 m2. Działka 2/1 zabudowana masztem telefonii komórkowej z umową która wygasa w marcu 2023 r. Teren w użytkowaniu wieczystym do 2070 r. Działka idealnie skomunikowana z ulicą Moniuszki (wykonany prawoskręt i lewoskręt z na działki)

WARUNKI ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:
Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z budową infrastruktury technicznej - budowlanej.
I.  Warunki wynikające z analizowanego obszaru.
Teren o istniejącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej uzupełnionej zabudową usługową, sąsiadujący z terenami kolejowymi.
II. Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ( z garażami podziemnymi) wraz z budową infrastruktury technicznej i towarzyszącej (tj. parkingów, dróg wewnętrznych, przyłączy i sieci niezbędnych do obsługi budynku, itp.)

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

- łączna liczba lokali mieszkalnych : do 140 lokali:
- powierzchnia zabudowy (liczona łącznie dla dz. nr 2/1, 2/3, 2/4 ): do 2500 m2; - ilość kondygnacji: 5 naziemnych + 1 kondygnacja podziemna;
- parkingi podziemne i terenowe (min. 1 miejsce garażowe na 1 lokal mieszkalny):
- szerokość elewacji frontowych : do 80,0 m;
- szerokość budynków: do 18,5 m;
- dachy płaskie:
- parkingi naziemne z dopuszczeniem podziemnych (1 m.p/1 lok. mieszk.):

WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1. Projekt budowlany opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem parametrów jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy:
- Funkcja: mieszkalna wielorodzinna (wraz z budową infrastruktury technicznej i towarzyszącej).
- Maksymalny wskaźnik powierzchni projektowanej zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji: 24,5% (dotyczy obiektów kubaturowych)
- Ilość kondygnacji: 5 kondygnacji naziemnych + 1 podziemna (z dopuszczeniem garaży podziemnych)
- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (okapu): do 18,0 m
- Szerokość elewacji frontowej: do 80,0 m
- Linia zabudowy:
- od ul. Moniuszki ( dz. nr 687/6 obr.0001 - drogi powiatowej tzn. P4620F) nieprzekraczalna : 8,0 m:
- od drogi gminnej (dz. nr 3 obr.0002 drogi wewnętrznej) nieprzekraczalna: 6,0 m - linie zabudowy wyznaczono na załączniku graficznym nr. 1, 
- Dach: płaski, jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego lub rozwiązań indywidualnych, kąt nachylenia od 1 st do 10 st.

Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Planowana inwestycję zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymogów z zakresu warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania z uwzględnieniem zachowania warunków, parametrów i norm jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Warunki obsługi komunikacji:
  a. Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni i pośredni ul. Moniuszki powiatowej drogi publicznej - p4620F dz. 687/6 obr. 0001 oraz poprzez drogę wewnętrzną dz. nr 3 obr. 0002 (drogę gminną).
  b. Miejsca postojowe - zabezpieczyć minimum 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny ( dopuszcza się budowę garaży podziemnych).
2. Infrastruktura techniczna
  a. kanalizacja deszczowa - zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci UM Żary wydział IT.
  b. sieć wodociągowa - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji wodociągowej zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci ZWiK Sp. z o.o. Żary
  c. Kanalizacji sanitarna - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci ZWiK Sp. z o.o. Żary
  d. Sieć elektroenergetyczna - przyłączenie do miejskiej sieci energetycznej zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę ENEA Operator Sp. z o.o. Żary
  e. Sposób unieszkodliwienia odpadów - należy przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz ich wywóz na składowisko zgodnie z umową  z przedsiębiorcą        posiadającym wymagane zezwolenia.
  f. ogrzewanie - przyłączenie do sieci ciepłowniczej 9ECO Są) zgodnie z warunkami podanymi przez ECO Są  zarządcę sieci ciepłowniczej, z dopuszczeniem indywidualnego źródła ciepła.

Wymaganie dotyczące ochrony osób trzecich:

  a)Projektowana inwestycja nie może wywoływać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby a także pozbawić osoby trzecie dostępu do drogi publicznej , możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. 
  b) Inwestor ponosi koszty roszczeń jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki w wyniku których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało si niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

UZGODNIENIA 

1. Zarządca drogi gminnej uzgadnia z zakresie komunikacji w odniesieniu do obszarów przyległych do pas drogowego - warunki komunikacji określono w dziale VI pkt. 1
2. Zarządca drogi powiatowej - Zarząd Powiatu Żarskiego uzgadnia w zakresie komunikacji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej - projekt decyzji uzgodniono pozytywnie postanowieniem z dnia 23.03.2023 r 
3. Odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie  przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych - nie dotyczy
4.  Odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską  projekt decyzji uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków postanowieniem z dnia 20.03.2023 - pozytywnie z następującymi uwagami:

- projektowane budynki mieszkalne ze względu na lokalizację w kontekście historycznej zabudowy winno uprzednio - na etapie projektowania uzyskać akceptację konserwatorską w zakresie lokalizacji - ich usytuowania, orientacji etc. na wskazanych działkach inwestycyjnych
- na pokrycie dachowe i odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowej budynków należy zastosować wyroby tradycyjne stosowane w budownictwie z uprzednim uzgodnieniem tych rozwiązań materiałowych  - na etapie projektowania  z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żarach.
- materiały wykorzystane na wykończenie elewacji budynków , zastosowanie detali architektonicznych, 'rozrzeźbienie" elewacji, podziały, kolorystyka, stolarka otworowa, etc. winne zyskać uprzednią - na etapie projektowania akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
5. W zakresie zadań rządowych albo samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego - nie dotyczy.
6. W odniesienia do obszarów objętych ochroną na podstawie o ochronie przyrody - nie dotyczy
Parametry dodatkowe

  • Wydane warunki zabudowy: Tak
  • Plan miejscowy: Brak planu miejscowego

Mapa