Dołgie

Parametry

Cena
35 000 PLN
Cena za m2
43,05 PLN
Powierzchnia działki
813 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Zróżnicowana
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Budowlana
Gaz
Nie
Ujęcie wody
Brak
Numer oferty
26/12103/OGS

Opis nieruchomości

Działki budowlane położone w okolicy jeziora Dołgie i  kompleksów leśnych.
Teren oznaczony  w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3 MN,Ut -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
teren zabudowy usług turystyki. Działka nieuzbrojona. Woda planowana z własnego ujęcia, szambo szczelne  lub przydomowa oczyszczalnia
ścieków, prąd za opłatą przyłączeniową.

 Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,
c) nachylenie połaci dachowych - 30 stopni  - 50 stopni,
d) powierzchnia zabudowy - maks 20% powierzchni działki,
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki;

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w zasilanie w energię elektryczną: 
 - z sieci elektroenergetycznej,
b) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
-  do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych
c)  w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
- dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompowania ścieków;
d) odprowadzenie wód opadowych- rozsączane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek;

 Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) parametry zabudowy i wskaźnik zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych;
2) w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3 wysokość istniejących i rozbudowywanych budynków wyrażono w kondygnacjach;
3) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych – do 6,0 m, b) dla budynków dwukondygnacyjnych – do 12,0 m, c) dla budynków 3 -kondygnacyjnych – do 15,0 m;
4) ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego przekrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
5) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
6)ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długości bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30o dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
8) w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
9) zakazuje się realizacji przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
10)zakazuje się lokalizacji tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych;
11) dopuszcza się instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaż wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 5 m2;
12) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową.


Powierzchnie i ceny działek:

- działka nr 206/8,  pow. 923 m2, wymiary: ok 35m x 26m, cena 44 800 zł;
- działka nr 206/9,  pow. 814 m2,  wymiary: ok 35m x 23m, cena 39 500 zł;
- działka nr 206/10, pow. 815 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 39 500 zł:
- działka nr 206/11,  pow. 814 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 39 500 zł;
- działka nr 206/12,  pow. 841 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 40 800 zł;
- działka nr 206/13, pow. 1099 m2, wymiary: ok 35m x 31m,  rezerwacja
- działka nr 206/14, pow. 1009 m2, wymiary: ok 35m x 31m,  rezerwacja
- działka nr 206/15, pow. 824 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 40 000 zł;
- działka nr 206/16, pow.  813 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 39 500 zł;
- działka nr 206/17, pow.  814 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 39 500 zł;
- działka nr 206/18, pow.  813 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 35 000 zł;
- działka nr 206/19, pow.  916 m2, wymiary: ok 35m x 23m, cena 45 000 zł;
- działka nr 206/22, pow.  977 m2, wymiary: ok 39m x 25m, cena 47 400 zł;
- działka nr 206/23, pow.  830 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 40 500 zł;
- działka nr 206/24, pow.  830 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 40 500 zł;
- działka nr 206/25, pow.  830 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 40 500 zł;
- działka nr 206/26, pow.  830 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 40 500 zł;
- działka nr 206/27, pow.  1418 m2, wymiary: ok 39m x 35m, cena 69 000 zł;
- działka nr 206/28, pow.  1296 m2, wymiary: ok 39m x 34m, cena 63 000 zł;
- działka nr 206/29, pow.  829 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 41 000 zł;
- działka nr 206/30, pow.  829 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 41 000 zł;
- działka nr 206/31, pow.  829 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 41 000 zł;
- działka nr 206/32, pow.  829 m2, wymiary: ok 39m x 21m, cena 41 000 zł;
- działka nr 206/33, pow.  978 m2, wymiary: ok 39m x 20m, cena 47 500 zł;
- działka nr 206/36, pow.  1094 m2, wymiary: ok 38m x 28m, cena 53 000 zł;
- działka nr 206/37, pow.  917 m2, wymiary: ok 38m x 24m, cena 44 500 zł;
- działka nr 206/38, pow.  916 m2, wymiary: ok 38m x 24m, cena 44 500 zł;
- działka nr 206/39, pow.  915 m2, wymiary: ok 38m x 24 m, cena 44 500 zł;
- działka nr 206/40, pow.  1398 m2, wymiary: ok 38m x 37m, cena 68 000 zł;
- działka nr 206/41, pow.  1252 m2, wymiary: ok 38m x 36m, cena 61 000 zł;
- działka nr 206/42, pow.  895 m2, wymiary: ok 37m x 24 m, cena 44 000 zł;
- działka nr 206/43, pow.  886 m2, wymiary: ok 37m x 24m, cena 43 000 zł;
- działka nr 206/44, pow.  885 m2, wymiary: ok 37m x 24m, cena 43 000 zł;
- działka nr 206/45, pow.  1062 m2, wymiary: ok 37m x 28m, cena 52 000 zł;


Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej .Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 Zapraszamy na prezentację
Parametry dodatkowe

  • Procent możliwej zabudowy: 60
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej, Tereny usług
  • Droga dojazdowa: Polna droga

Mapa