Działka komercyjna 7000 m2 - Marcelin

Parametry

Cena
790 000 PLN
Cena za m2
112,86 PLN
Powierzchnia działki
7 000 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie działki
Komercyjna
Numer oferty
200/12103/OGS

Opis nieruchomości

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży działki komercyjnej o powierzchni 7000 m². Działka położona jest w miejscowości Marcelin, przy drodze krajowej nr 20, na trasie Szczecinek - Słupsk.  Działka ta oferuje nieograniczone możliwości dla rozwoju biznesu lub inwestycji. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem PU
1) Dla terenów oznaczonych symbolami PU ustala się następujące przeznaczenie:
- zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji;
- składy, magazyny;
- zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m2;
- zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej;
- drogi wewnętrzne;
- obiekty przeznaczone na cele publiczne: drogi publiczne, trasy publiczne, cmentarze gminne, zieleń gminną wraz z urządzeniami wypoczynku i rekreacji, obiekty obsługi technicznej służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, obiekty administracji publicznej, inne obiekty usług publicznych służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, w tym w szczególności:
 a) obiekty usług zdrowia i pomocy społecznej
 b) obiekty usług oświaty i sportu
 c) obiekty służące ponadlokalnym celom publicznym; 

2) Na terenach oznaczonych symbolami PU ustala się:
 - zakaz lokalizowania zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
 - dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej.

 Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy. 

- maksymalny w.i.z - 1.5
- maksymalna wysokość zabudowy (m) - 12
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3
- minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2) - 1000
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki) - 10

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

Na terenach oznaczonych symbolem PU ustala się:

1) podłączenie do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem następujących ustaleń:
 - gminna sieć elektroenergetyczna musi być włączona do krajowej sieci elektroenergetycznej,
 - wszystkie obiekty tego wymagające muszą być podłączone do gminnej sieci elektroenergetycznej,
 - sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być realizowana jako podziemna,
 - dopuszcza się realizację małych elektrowni wodnych lub wiatrowych obsługujących całe wsie, ich części lub zespoły wsi;

2) podłączenie do sieci wodociągowej z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
 - wszystkie tereny zabudowane powinny mieć dostęp do sieci wodociągowej,
 - na terenach zwartej zabudowy  ustala się obowiązek wprowadzenia studni publicznych w ramach awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę,
 - maksymalna odległość pomiędzy studniami publicznymi nie może przekroczyć 2000 m, 
 - realizacja studni publicznych może nastąpić w trybie wytypowania istniejących studni lub wykonania nowych;

3) podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wody deszczowe z parkingów, dróg i placów manewrowych wymagają podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ogrzewanie budynków zgodnie z następującymi wytycznymi:
- gospodarka cieplna powinna opierać się na paliwach ekologicznych: gazie, oleju opałowym oraz energii elektrycznej,
- wszystkie kotłownie zbiorcze muszą wykorzystywać do produkcji ciepła paliwo ekologiczne; 

Infrastruktura techniczna: 
- woda - z sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę; 
- zasilanie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej; 
- kanalizacja - podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków;
- gaz - przyłącze do sieci ok. 35 metrów od granicy działki;

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację.

Parametry dodatkowe

  • Wysokość zabudowy: 12
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Mapa